Зала 1

В Зала 1 чрез фотоси са отразени природни забележителности от района, а в остъклените витрини са представени различни видове риби (Балканска пъстърва, главоч, Балканска черна мряна, бяла мряна, речен кефал и др.), земноводни (дъждовник, тритони, жаби- бумки, крастави жаби, чесновници, дървесница и др.) и влечуги (костенурки- блатна, сухоземна; гущери, смок стрелец, смок мишкар, жълтоуха водна змия, сива водна змия, пепелянка, усойница), които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват показаните над 120 различни вида птици (Скален орел, Кръстат орел, ястреби, мишелов, бухал, забулена сова, горска улулица, щъркели, чапли, лебеди, патици, славей, синигер, папуняк, земеродно рибарче, авлига, синявица, чершарка, червенушка и др.). При посещение трябва да обърнете внимание на Жълтоглавото кралче, което е най – малката птичка в Европа.

На втория етаж могат да се видят различни видове бозайници, а във фотоси техните местообитания. Представителите, които впечатляват тук са семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, дива коза,  диви котки, белки, златки, катерици, лалугери, диви зайци и нашата бяла мечка.

За контакти с нас и допълнителна информация

Back to top button