Образователни програми за младежи (14+)

Сезонни програми от месец май

В този раздел ще откриете теми, подходящи за младежи над 14 години. Заниманията са съобразени с възрастта и са насочени към разширяване на знанията, натрупани в часовете по природни науки. Освен творчески и логически задачи, те включват и спортни и екипни игри, чиято цел е да се развият умения като аналитично и критично мислене, работа в група, създаване на стратегии и други.

МОДУЛ_ЕКОСИСТЕМИ И ХРАНИТЕЛНИ МРЕЖИ
Участниците изследват мрежата от връзки между живи и неживи организми. Изпробват създаването на мрежа, която свързва различни живи и неживи организми в определено местообитание. Участниците ще могат да създадат мрежа, която свързва различни живи и неживи организми в рамките на местообитанието; ще научат колко свързани помежду си са живите организми; ще могат да наблюдават ефекта на скъсаната мрежа на местообитанията;
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 8 / 10 – 15 участника (3 отбора)
Времетраене: 3 часа
Възраст:  14+
Тип дейности:  екипни игри на открито или закрито
Качества и умения, които се развиват: работа в екип, сензитивност, аналитично и критично мислене, фина моторика.

МОДУЛ_КАТО ЖИВОТНИТЕ
Модулът се фокусира върху процесите и факторите, които влияят върху промяна на местообитанията; запознава младежите с особеностите на района – растителност и животински свят, със защитените видове, които могат да се открият, начините за запазване на организмите – забрани за лов, безпокойство, обявяването на защитени територии, какви са отрицателно действащите антропогенни дейности в района.
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 4
Времетраене: 3 часа
Възраст:  14+
Тип дейности:  екипни творчески задачи
Качества и умения, които се развиват: работа в екип, сензитивност, аналитично и критично мислене, фина моторика.

МОДУЛ_НИЕ, ПТИЦИТЕ
Модулът представя приликите и разликите между птиците и останалите групи гръбначни животни (риби, земноводни, влечуги и бозайници). Освен за физиологични особености се засяга и темата за поведенчески прилики и разлики – изграждане на гнездо, брачно поведение, запазване на територия. Обсъждат се и разликите и приликите между видовете птици
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 4
Времетраене: 3 часа
Възраст:  14+
Тип дейности:  спортни екипни игри / екипни творчески задачи, свързани с проектиране
Качества и умения, които се развиват: работа в екип, сензитивност, аналитично и критично мислене, въображение.

МОДУЛ_СВЕТЪТ ПРЕЗ НАШИТЕ ОЧИ
Дейностите в този модул дават възможност да се осъзнае ценността на природните ресурси за местообитанията на животните и по интерактивен начин пресъздава адаптацията към средата и опазването на територията.
Минимален брой участници: 6
Времетраене: 3 часа
Възраст:  14+
Тип дейности:  логически и спортни екипни игри на открито или закрито / творчески задачи
Качества и умения, които се развиват: работа в екип, сензитивност, аналитично и критично мислене, въображение.

МОДУЛ_ТЕЛАТА НА ПИЛЦИТЕ
Дейността представлява изработване на макет на птица, която обитава определено местообитание. Младежите научават, че телата на птиците са пригодени да живеят в различни местообитания, които осигуряват техния източник на храна. Също така разбират, че птиците, които изглеждат подобни, често живеят в едно и също местообитание и че живите същества в местообитанието зависят едно от друго, за да си набавят храна и енергия.
Минимален брой участници: 6
Времетраене: 2 часа
Възраст:  14+
Тип дейности:  екипни творчески задачи – проектиране
Качества и умения, които се развиват: работа в екип, сензитивност, аналитично и критично мислене, въображение.

За допълнителна информация, резервация и записване, моля свържете се с нас.

Back to top button